طناب نخاعی  طناب سفید رنگی به طول تقریباً ۴۵ سانتی متر است که از سوراخ پس سری (Foramen magnum) تا سطح نخستین یا دومین مهره کمری امتداد می‌یابد. سوراخ پس سری ، سوراخی است بزرگ در استخوان پشت سری که مغز و نخاع در آنجا به یکدیگر متصل می‌شوند. طناب نخاعی به نام نخاع شوکی نیز خوانده می‌شود.

Image result for Spinal cord

 از برجستگی کمری به پایین نخاع شوکی باریک شده و ناحیه مخروط انتهایی (Conus medullaris) که دربرگیرنده بخش‌های خاجی طناب نخاعی است ایجاد می‌گردد. مخروط انتهایی (Conus medullaris or Conus terminalis) ، پایین‌ترین ناحیه تنه نخاع است.

تقسیم بندی تنه نخاعی :
تنه نخاع از پنج قسمت تشکیل می‌شود که عبارتند از:
. گردنی یا سرویکال (Cervical)
. سینه‌ای یا توراسیک (Thoracic)
. کمری یا لومبار (Lumbar)
. خاجی یا ساکرال (Sacral)
. دنبالچه‌ای یا کوکسیژیال (Coccygea)
عصب‌های نخاعی :
تعداد اعصاب نخاعی ۳۱ جفت است که از طناب نخاع منشعب می‌گردند که عبارتند از:
. اعصاب گردنی هشت زوج
. اعصاب سینه‌ای دوازده زوج
. پنج زوج کمری
. پنج زوج خاجی
. یک زوج دنبالچه‌ای
اعمال طناب نخاعی یا نخاع : طناب نخاعی قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که در اعمال حسی و حرکتی نقش دارد. درک محرک‌های حسی محیطی همچون گرما ، سرما ، فشار و ... ازطریق انتقال این پیام‌ها از ریشه حسی نخاع به مراکز بالاتر ادراکی در مغز صورت می‌گیرد. ازجمله اعمال مهم نخاع شوکی نقشی است که در عمل حرکتی دارد. پیام‌های حسی از مسیر ریشه حسی وارد نخاع می‌شوند. ورودی‌های حسی با محرک قوی می‌تواند یک پاسخ رفلکسی حتی در سطح نخاعی ایجاد کند. یک تحریک دردناک (مثلاً یک شی نوک تیز یا بسیار گرم) باعث یک پاسخ حرکتی به صورت دورکردن اندام از محرک آسیب رسان می‌گردد. پاسخ حرکتی از مسیر ریشه حرکتی عصب نخاعی صورت می‌گیرد. هر نوع آسیب به مسیرهای عصبی حسی یا حرکتی در خارج از طناب نخاعی و یا در خود تنه نخاع باعث اختلال در عملکرد حسی یا حرکتی می‌گردد. این اختلال با توجه به نوع و میزان آسیب از یک ضعف حسی حرکتی تا عدم ادراک حس و فلج اندام متغیر است.